Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Nabór do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14


 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14

im. Władysława Łokietka

w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3

zaprasza dzieci 6 i 7 letnie

do klas pierwszych sportowych

Akcja - poznaj szkołę swojego dziecka!

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia

przygotowujące do edukacji szkolnej w klasie pierwszej

w Sportowej Szkole Podstawowej nr 14 w Poznaniu.

Spotkania będą się odbywały cyklicznie raz w miesiącu

 wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły

www.sp14poznan.pl

Podczas spotkań dziecko:

- pozna nauczycieli klas 1

- oswoi się z formą zajęć szkolnych

- zaznajomi się z budynkiem szkoły

- dowie się wielu ciekawych rzeczy poprzez zabawę i różnorodne ćwiczenia

- pozna kolegów i koleżanki

- będzie miało okazję zaprezentować swoją wiedzę i talenty

- po zajęciach w klasie (40 minut), zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej (20 minut)

Zajęcia przygotowujące będą także okazją dla rodziców by zapoznać się ze specyfiką szkoły sportowej.

Po zajęciach nauczyciele odpowiedzą na pytania rodziców związane z edukacją w naszej szkole.

Zgłoszenia na zajęcia:

- zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą mailową na adres:

dzieckowczternastce@wp.pl

- w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer przedszkola do którego uczęszcza

- zgłoszenie należy przesłać najpóźniej tydzień przed zajęciami

- potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach będzie  mail zwrotny od osoby prowadzącej zajęcia.

- prosimy by dziecko przyniosło na zajęcia piórnik z kredkami i ołówkiem

 

Trzecie zajęcia

27 listopada 2017r.

Godz. 17.00

 

 

 

KRYTERIA  REKRUTACJI  OBOWIĄZUJĄCE

W  SPORTOWEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 14 W  POZNANIU

 

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

Do klas pływackich Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu na pierwszym etapie postępowania przyjmowane są w pierwszym rzędzie dzieci, które uzyskały w kolejności, największą liczbę punktów obliczonych jako suma składników, na podstawie  prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w na pływalni i na sali gimnastycznej.  Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 90.

 

I. Próba sprawności ruchowej w wodzie:

1.    Wydmuchiwanie powietrza do wody                                                0 – 10 pkt

a) nie zanurzy twarzy                                                                            0 pkt

b) zanurzy twarz i wydmucha powietrze                                              5 pkt

c) wydmuchuje powietrze rytmicznie                                                   10 pkt

 

2. Leżenie na plecach                                                                             0 – 10 pkt

a) nie leży na plecach                                                                            0 pkt

b) leży na plechach z deską                                                                  5 pkt

c) leży na plecach samodzielnie                                                  10 pkt

 

3.  Leżenie na piersiach                                                                           0 – 10 pkt

a) nie leży na piersiach                                                                        0 pkt

b) leży na piersiach z deską                                                                 5 pkt

c) leży na piersiach samodzielnie                                                         10 pkt

 

 

 

4. Skok do wody z brzegu basenu                                                         0 – 10 pkt

a) nie skoczy z brzegu basenu do wody                                               0 pkt

b) skoczy do wody z pomocą                                                               5 pkt

c) samodzielnie skoczy do wody z brzegu basenu                               10 pkt

 

5.    Przepłynięcie 25 m dowolnym sposobem:                                         0 – 10 pkt

a)  nie przepłynie 25 m dowolnym sposobem                                      0 pkt

b)  przepłynie 25 m z deską dowolnym sposobem                               5 pkt

c)  przepłynie 25 m dowolnym sposobem                                            10 pkt

 

6.    Rozumienie treści poleceń                                                                 0 – 5 pkt

a)    nie rozumie treści poleceń wydawanych przez nauczyciela              0 pkt

b)    rozumie treść poleceń wydawanych przez nauczyciela                    5 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 55  pkt

 

II. Próba sprawności ruchowej na lądzie:

1.    Gibkość – skłon tułowia w przód                                                        0 – 10 pkt

         (stanie w pozycji na baczność, wykonanie ciągłym powolnym

              ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach)

a)    nie dotyka palcami obu rąk palców stóp                                         0 pkt

b)    dotyka palcami obu rąk palców stóp                                               5 pkt

c)    dotyka palcami obu rąk podłoża                                                          10 pkt

 

2.    Skoki zawrotne w miejscu przez ławeczkę                                        0 – 10 pkt

(Dłonie ułożone na ławeczce. Z odbicia obunóż wykonanie

 przeskoków z jednej strony ławeczki na drugą )

a)    nie wykonuje skoków zawrotnych przez ławeczkę                           0 pkt

b)    wykonuje skoki zawrotne przez ławeczkę naprzemiennie z odbicia  5 pkt

jednonóż          

c)    wykonuje skoki zawrotne przez ławeczkę płynnie z odbicia obunóż      10 pkt

 

3.    Rzut i chwyt piłki                                                                                0 – 10 pkt

(Rzut piłką o ścianę i chwyt po jednym odbiciu od podłoża – 3 próby)

a)    nie wykonał żadnego  prawidłowego rzutu i chwytu piłki                0 pkt

b)    1 x  prawidłowo wykonał rzut i chwyt piłki                                     5 pkt

c)    2 lub 3 x prawidłowo wykonał rzut i chwyt piłki                             10 pkt

 

4.    Rozumienie treści poleceń                                                                 0 – 5 pkt

a)    nie rozumie treści poleceń wydawanych przez nauczyciela             0 pkt

b)    rozumie treść poleceń wydawanych przez nauczyciela                   5 pkt

 

   Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 35  pkt.

 

Aby dziecko mogło uczestniczyć w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym musi uzyskać podczas prób sprawności fizycznej  minimum 30 % wszystkich punktów, czyli 27 pkt za obie sprawności.

 

DOKUMENTACJA WYMAGANA NA POTRZEBY REKRUTACJI

 

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami:

1)    wniosek podpisany przez obojga Rodziców,

2)    pisemna zgoda obojga Rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej,

3)    orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,

4)    odpis aktu urodzenia - kopia

5)    oświadczenia o spełnianiu dodatkowych kryteriów, wynikających z ustawy

W przypadku dzieci z rocznika 2011 konieczne jest także:

 a) zaświadczenie, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

LUB

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 

TERMINY NABORU DO KLAS PŁYWACKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 –

  W CZASIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

 

        od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r. – przyjmowanie wniosków do szkoły wraz z obowiązującymi załącznikami;

        26 kwietnia 2017 o godz. 16.30  odbywać się będą próby sprawności fizycznej w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka; próby sprawności fizycznej odbędą się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym TERMY MALTAŃSKIE ul. Termalna 1,

        28 kwietnia 2017 r. g. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej (lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do szkoły – oddziału sportowego);

        12 maja 2017 r. g. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do szkoły – oddziału sportowego);

        od 12 maja do 16 maja 2017 - pisemne potwierdzanie przez rodziców /prawnych opiekunów woli przyjęcia kandydata do szkoły – oddziału sportowego, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego;

        17 maja 2017 r. godz. 12:00 – wywieszenie listy kandydatów przyjętych do oddziałów sportowych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

PROCEDURA  ODWOŁAWCZA

 

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic / prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

KAJAKARSTWO W SP 14 - ZAPRASZAMY DO KLASY IV

Lubisz sport? Chcesz wszechstronnie rozwijać swój organizm? Chcesz poczuć smak rywalizacji sportowej?

Dołącz do Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Klubu Sportowego Warta Poznań.

Idź w ślady naszych Olimpijczyków z Rio de Janeiro: Tomasza Kaczora i Eweliny Wojnarowskiej oraz naszych medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski.

 

Zapraszamy na treningi

 

Ul. Wioślarska 71 Poznań

Kontakt 501-322-824

Połącz naukę ze sportem.

Zapisz się do najlepszego klubu w Polsce, baw się dobrze i wygrywaj ;-)

Trwa nabór do 4 klasy oraz 7 klasy kajakowej KS WARTA POZNAŃ w roku szkolnym 2017/2018. Istnieje również możliwość przeniesienia do klasy 5 oraz 6 za zgodą Dyrekcji.

Link do pobrania:

https://drive.google.com/open?id=0B5o7nyhKeUB4X3BUZTBSa21RN3c

 

A tu na YouTube do oglądania:

https://www.youtube.com/watch?v=YkZTyh63wBw&feature=youtu.be

 

REKRUTACJA

·       Podstawą przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu.

W przypadku ubiegania się kandydatów o przyjęcie do klasy kajakowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. Testy sprawnościowe są przeprowadzane w klubie Warta Poznań i są one warunkiem dopuszczenia do dalszej rekrutacji.

Ostatecznie o przyjęciu do szkoły, po pozytywnym przejściu egzaminów sprawnościowych, decyduje konkurs świadectw.

DLACZEGO KAJAKARSTWO W SP 14?

SP nr 14 to szkoła sportowa podstawowa dla uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży zlokalizowana w Poznaniu oś. Piastowskie 65. Szkoła daje możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego wraz z rozwojem sportowym. Uczniowie szkoleni są przez wykwalifikowanych Trenerów Klubu Sportowego Warta Poznań. Szkoła jest szkołą publiczną, nieodpłatną z bardzo dobrą, doświadczoną kadrą nauczycielską.

Szkoła Podstawowa nr 14 jest zlokalizowana w odległości 800m od Klubu Sportowego Warta Poznań (ul. Wioślarska 71) 5’-10’ pieszo.

TRADYCJE

Szkoła Podstawowa nr 14 ma tradycje w kajakarstwie.

Absolwentami Szkoły są olimpijczycy-najbardziej utytułowani zawodnicy w historii Polskiego kajakarstwa:

Marek Łbik kanadyjkarz dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu: srebrny medal w C2 500m oraz brązowy w C2 1000m, dwukrotny mistrz świata.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_%C5%81bik

ś.p. Rafał Piszcz kajakarz brązowy medalista Igrzysk Olipmijskich w Monachium w K2 1000m

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Piszcz.

 

Wśród naszych absolwentów są także uczestnicy Mistrzostw Europy Juniorów:

Damian Korcz 4 miejsce C1 1000m (2002)

Arkadiusz Sobczak 4 miejsce C2 500m (2002)

Oraz wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski:

Dawid Sobczak, Jakub Buda, Leszek Wojnarowski, Ewa Bresińska.

TRENINGI

Zajęcia dla najmłodszych mają charakter rekreacyjny. Mają na celu zbudowanie sprawności ogólnej. Kładziemy nacisk na rozwój równowagi, koordynacji, siły, wytrzymałości. Jednocześnie uczymy techniki wiosłowania, aby przygotować zawodników do dalszych treningów. Im bardziej zaawansowana grupa i dłuższy staż zawodnika tym treningi stają się bardziej wymagające. 

Poza rozwojem sprawności dbamy o rozwój charakteru młodych adeptów sportu. Kajakarstwo kształtuje wytrwałość w dążeniu do celów, cierpliwość i systematyczność. Uczy szacunku do przeciwnika, pokory po przegranej i radości po zwycięstwie. Zależy nam na tym aby zawodnicy byli odpowiednio zmotywowani w sporcie i w życiu, gdyż tylko dzięki temu można osiągnąć sukces. 

Trening kajakarski to nie tylko pływanie na kajaku. To przede wszystkim gry i zabawy ruchowe, trening równowagi, propriocepcji. Dużo czasu spędzamy na sali gimnastycznej, biegamy, jeździmy na rolkach, na nartach biegowych, uczymy się pływać na basenie, wykonujemy ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni, nauczamy techniki wiosłowania-najpierw „na sucho” – aby jak najlepiej przygotować się do pływania  na kajaku i kanadyjce.

 

Liczba treningów w tygodniu zależy od wieku oraz stopnia zaawansowania zawodników:

Klasa 4: 3 treningi w tygodniu

Klasa 5: 4 treningi w tygodniu

Klasa 6: 5 treningów w tygodniu

Klasa 7: 6 treningów w tygodniu

Klasa 8: 7 treningów w tygodniu

 

KADRA TRENERSKA

TRENERKA EWA BRESIŃSKA-KRAWIEC

dr Ewa Bresińska-Krawiec w charakterze trenerki w sekcji kajakowej Klubu Sportowego Warta Poznań pracuje od 2009 roku. Jest odpowiedzialna za prowadzenie treningów z grupą młodzików i juniorów. Wcześniej przez 12 lat sama uprawiała kajakarstwo. Jest 19-krotną medalistką mistrzostw Polski; była również reprezentantką kraju na arenie międzynarodowej (4. miejsca w konkurencjach: K2 i K4 500m na Pucharze Świata juniorów - 2003).

Jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 14 (1999), Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu (2005) oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu-kierunek wychowanie fizyczne, specjalność trenerska (2010). W roku 2014 ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej. W dniu 11.07.2016 r. obroniła rozprawę doktorską. Od 2010 roku współpracuje z Katedrą Teorii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie bierze aktywny udział w badaniach naukowych, konferencjach naukowych i jest autorką 11 publikacji dotyczących kajakarstwa. Jest również Ratownikiem WOPR oraz instruktorką pływania oraz kulturystki.

W latach 2010-2012 była także trenerką współpracującą w indywidualnym programie przygotowań Londyn 2012 Anety Koniecznej – trzykrotnej medalistki Igrzysk Olimpijskich.

W latach 2009-2016 wychowankowie Ewy Bresińskiej-Krawiec łącznie zdobyli 9 medali Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata oraz 111 medali mistrzostw kraju w różnych kategoriach wiekowych.

W 2016 roku otrzymała Wyróżnienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego za wybitne osiągnięcia

w Konkursie Trenerka Roku 2015.

 

TRENERKA FAUSTYNA ANDRZEJAK

Trenerka Faustyna Andrzejak w charakterze trenerki w sekcji kajakowej Klubu Sportowego Warta Poznań pracuje od 2016 roku. Jest odpowiedzialna za prowadzenie treningów z grupą młodzików i dzieci. W przeszłości trenowała gimnastykę artystyczną (3 lata), karate tradycyjne (6 lat) oraz fitness.

Jest instruktorką kajakarstwa, kulturystki.

 

TRENER DARIUSZ BRESIŃSKI

W charakterze trenera w sekcji kajakowej Klubu Sportowego Warta Poznań pracuje od 1998 roku. Jest odpowiedzialny za prowadzenie treningów z grupą juniorów oraz seniorów. W latach 1978-1987 był zawodnikiem-kanadyjkarzem w Klubie Sportowym Warta. Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski; był również reprezentantem kraju na arenie międzynarodowej.

Trener Olimpijczyków: Anety Koniecznej i Tomasza Kaczora (Londyn 2012 oraz Rio de Janeiro 2016) oraz wielokrotnych medalistów Mistrzostw Świata,  Europy, Mistrzostw Polski (Tomasz Nowak, Jacek Szymański, Bartosz Dubiak).

Od roku 2007 współpracuje z Kadrą Narodową Polskiego Związku Kajakowego.

W latach 2010-2012 był Trenerem głównym w indywidualnym programie przygotowań Londyn 2012 Anety Koniecznej – trzykrotnej medalistki Igrzysk Olimpijskich.

Trener Reprezentacji Polski w kajakarstwie podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, odpowiedzialny bezpośrednio za zawodnika Tomasza Kaczora.

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Kajakowy, Wielkopolski Związek Kajakowy, Prezydenta miasta Poznania.

 

TRENER RYSZARD OBORSKI

 

Trener koordynator. Odpowiedzialny za grupę kajakarek: młodziczek, juniorek i seniorek. Pracuje w sekcji kajakowej Klubu Sportowego Warta od 1994 roku. Jeden z najbardziej utytułowanych kajakarzy w kraju; 3-krotny olimpijczyk, 10-krotny medalista Mistrzostw Świata, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Odznaczony m.in. dwukrotnie Złotym i dwukrotnie Srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Trener kadry narodowej juniorów-kajakarzy (1997-2001) i trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu. Trener olimpijki – Eweliny Wojnarowskiej (Rio de Janeiro) oraz medalistów Mistrzostw Europy, Świata (Aneta Białkowska, Dariusz Oborski, Aneta Szulc) i Mistrzostw Polski.

 

Szkoła zapewnia bogatą ofertę edukacyjną obejmującą trzy dyscypliny sportowe:

- pływanie;

- tenis stołowy;

- skoki do wody.

Ponad to szkoła  oferuje naukę języka angielskiego od klasy pierwszej, szeroką gamę kółek zainteresowań oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską.

 

Dysponujemy:

-nowoczesną salą gimnastyczną;

-pracownią komputerową;

-pracowniami multimedialnymi;

-stołówką;

-boiskiem ze sztuczną nawierzchnią;

-placem zabaw na terenie szkoły.

 

W ramach oferty opiekuńczej zapewniamy:

- świetlicę szkolną czynną 6.30-17.00;

-opiekę pedagoga i psychologa szkolnego;

-obozy sportowo-rekreacyjne.

 

SZKOŁA POSIADA WIELOLETNIA TRADYCJĘ

ORAZ STATUS

NAJLEPSZEJ SZKOŁY PŁYWACKIEJ W WIELKOPOLSCE

 

 

 

 

Kliknij w poniższy link aby obejrzeć film:

 youtu.be/n48qyx-pFmY

 

  

     

 

 OFERTA EDUKACYJNA:

Nauka i doskonalenie pływania w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych:

-       w ciągu trzech lat nauki uczniowie zdobędą umiejętność pływania czterema stylami,

-    zajęcia na pływalni ujęte są w planie lekcji (dzieci na basen  zaprowadzają i odbierają nauczyciele),

-       uczniowie klas pierwszych pływają 3, klas drugich 4, klas trzecich 5 razy w tygodniu,

-       już od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w zawodach pływackich.

 

Nauka języka angielskiego od klasy pierwszej.

 

Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą nauczycielską i trenerską.

 

Zajęcia pozalekcyjne:

-       kółko teatralne

-       kółko plastyczne

-       kółko matematyczne

-       chór szkolny

-       kółko sportowe – tenis stołowy

-       gimnastyka korekcyjna

 

Oferta opiekuńcza:

 • świetlica szkolna czynna jest w godz. 06.30 - 17.00   

 • opieka pedagoga szkolnego, psychologa sportu i logopedy

 • stołówka szkolna oferuje smaczne dwudaniowe obiady

 • organizowane są obozy rekreacyjno-sportowe dla uczniów klas I - IV pod opieką trenerów i nauczycieli naszej szkoły 

 • stała opieka Wielkopolskiej Przychodni Sportowo - Lekarskiej

   

Szkoła dysponuje:

 • nowoczesną salą gimnastyczną

 • pracownią komputerową

 • boiskiem ze sztuczną nawierzchnią

 • pracownią multimedialną i aulą 

 • Multimedialnym Centrum Informacji w bibliotece szkolnej

 • stołówką


   

 

 

Szkoła posiada wieloletnią sportową tradycję 

 

oraz status jednej z najlepszych pływackich szkół w Polsce
i najlepszą szkołą pływacką w Wielkopolsce.

 

 

W roku 2016 uczniowie z klas piątych i szóstych zajęli I miejsce,
  
w Drużynowych Międzywojewódzkich Mistrzstwach Młodzików.

Uczniowie klas trzecich zajęli XI miejsce, a uczniowie klas czwartych II miejsce 

w Drużynowym Wieloboju Pływackim.

 

                   

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat

Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu

os. Piastowskie 65 tel. 61 877 13 00

Zapraszamy!!!

 

 

 

 

 


Do góry